Kundberättelse

”Nu förstår vi standarden på ett helt annat sätt. Vi ser numera nyttan av ISO-standarderna och det finns dessutom ett stort engagemang hos medarbetarna.”

Utmaningen:

Interspol Systems AB hade tidigare en delad Dropbox med mappar och dokument som endast uppdaterades tätt inpå revisionen. ISO-arbetet hade under flera års tid upplevts som halvdant av ledningen och nyttan av ISO var i stort sett obefintlig. De personer som var insatta i ISO-arbetet hade gått i pension. En konsult anlitades för ISO-arbetet. Det visade sig att denne tog med sig majoriteten av dokumentation och kunskap när uppdraget avslutades. Kvar fanns resterande dokument i Dropbox som inte användes i verksamheten.

Lösningen:

Med hjälp av Clarendos TIM-team digitaliserades den styrning som fanns kvar av vikt från det tidigare ledningssystemet. Dokumentation skapad ”bara för att göra revisorn nöjd” raderades. Interspol Systems, tillsammans med Clarendos TIM-team, skapade ett ledningssystem som genomsyrar hela organisationen och som kommer bidra med ständig förbättring över tid. Clarendo och TIM har förändrat Interspol Systems tankesätt kring ISO och bidragit till att förutsättningarna för att leda organisationen i rätt riktning nu finns på plats.

Resultatet:

1. Helt nytt ISO-tänk 

Ledningens engagemang och drivkraft för ledningssystemet förändrats markant. Interspol Systems har gått från att ha ett påtvingat sätt att arbeta med ISO till att engagemanget i organisationen faller sig naturligt och man förstår att syftet med ISO är att leda och styra organisationen.

2. Mätbara mål som genomsyrar organisationen

Målmodulen i TIM har gjort det möjligt att formulera tydliga mål med konkreta handlingsplaner och påminnelser att följa upp utfallet. Medarbetare kan enkelt involveras genom att uppgifter i handlingsplanen delegeras och på så sätt är medarbetare engagerade och kan bidra till att målen uppnås. Självklart delegeras även andra typer av uppgifter

3. Överblick och uppföljning

Tack vare att styrdokument, befattningsbeskrivningar, mötesprotokoll m.m. numera är digitaliserat i TIM och finns samlat på ett och samma ställe får Interspol Systems en bättre överblick på verksamhetens arbete. Genom strukturerade modulfunktioner finns uppföljningsmöjligheterna nära till hands. Interspol Systems och ledningen kan numera fokusera på att leda och styra organisationen mot verksamhetens mål och slipper underhålla dokument ingen har behov av.

Bransch: VA-tjänster
Plats: Stockholm
Anställda: 17
Standarder: ISO 9001, ISO 14001

Hur kan vi hjälpa dig - kontakta oss