Logga in

Implementering

Nu börjar själva arbetet!

Clarendos projektledare upprättar en tidplan och förbereder varje arbetsmöte med en agenda. Vi genomför arbetsmöten i syfte att arbeta effektivt och minimera arbetet för er mellan våra arbetsmöten. Projektledaren arbetar utifrån en checklista. Existerande rutiner och arbetssätt som är effektiva lägger vi in i vårt webbaserade IT-verktyg TIM. Aktiviteter som ni saknar utarbetar vi tillsammans. Projektledaren ger tips och råd om hur de kan vara utformade för att fungera effektivt och åstadkomma det resultat ni förväntar er. Överenskomna uppgifter läggs i en att-göra lista i TIM och utförs enligt gemensam tidplan. I samband med nästföljande möte följer vi upp uppgifterna och går igenom nya. Medarbetarna och ledningssystemansvarig lär sig TIM under projektets gång. Det krävs ingen speciell utbildning eftersom TIM är användarvänligt och intuitivt. Vi gör löpande avstämningar om hur projektet fortlöper och om det är något vi behöver ändra på. Halvvägs igenom projektet görs en uppföljning av förväntningarna som ni formulerade vid uppstarten.

För framgång i projektet är följande av vikt under denna fas.

  • Att vi har en ständig dialog kring företagskultur, värderingar och hur ni fungerar när det gäller förändringar.
  • Att vi håller överenskomna tider.
  • Att projektledaren driver projektet i sin helhet.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss