Integritetspolicy

Syftet med policyn är att du ska få en överblick över hur Clarendo behandlar personuppgifter.

Clarendo AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när:

  • Du registreras som kontaktperson för din organisation hos oss
  • Du anmäler dig till, eller blir anmäld till, någon av våra utbildningar
  • Du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • Du besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Clarendo AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av kunders personuppgifter när:

  • Du som kund lägger till medarbetare som användare i TIM
  • Du som kund lägger till information om medarbetare, kunder eller leverantörer i TIM

Vill du ha information om hur dina personuppgifter behandlas i ovan situationer, ska du i första hand vända dig till den personuppgiftsansvariga hos vår kund. Under den tid som personuppgifterna finns sparade så ligger dessa på Clarendos servrar
i norra respektive västra Europa

Översikt över personuppgifter

Individ Personuppgifter Situation/Syfte Kategori av uppgifter Laglig grund Sparas
Potentiell kund Namn
Företagets kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Information/Beställning av tjänst Kontaktuppgifter Samtycke och intresseavvägning Max 1 år
Kund Namn
E-post
Användarnamn
Information kopplad till anställda*
Användare i TIM Kontaktuppgifter
Inloggningsuppgifter
All övrig data i TIM
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot kund Tills 1 år efter avslut av avtal med kund
Kund Namn
Företagets kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Supportärende/ beställning av tjänst Ärendeuppgifter
Kontaktuppgifter
All övrig data i TIM
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot kund Tills 1 år efter avslut av avtal med kund
Leverantör Namn
Företagets kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Kommunikation i rollen Kontaktuppgifter Fullgöra era kontraktuella åtaganden gentemot Clarendo Tills 1 år efter avslut av avtal med leverantör

* Innehåller de personuppgifter som kunden har valt att skriva

Vi har, i vår roll som personuppgiftsansvarig, biträden som behandlar de nu aktuella personuppgifterna åt oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Om du har klagomål vad gäller Clarendos behandling av dina personuppgifter så har du rätt att inge klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten, som för närvarande heter Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kontaktar oss enklast via info@clarendo.se.

Du kan också skriva till oss, adressera brevet till Clarendo AB, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö.