Clarendos Integritetspolicy

Syftet med policyn är att du ska få en överblick över hur Clarendo behandlar personuppgifter.

Clarendo AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när:

  • du ingår avtal med Clarendo
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av TIM
  • du registreras som kontaktperson hos Clarendo AB för din organisation
  • du anmäler dig till någon av våra utbildningar
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Clarendo AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av kunders personuppgifter:

  • du som kund lägger till en medarbetare i TIM

Översikt över personuppgifter

Individ Personuppgifter Situation/Syfte Kategori av uppgifter Laglig grund Sparas
Potentiell kund Namn
Företagets kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Beställning av tjänst Kontaktuppgifter Samtycke och intresseavvägning Max 1 år
Kund Namn
E-post
Användarnamn
Information kopplad till anställda*
Användare i TIM Kontaktuppgifter
Inloggningsuppgifter
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot kund Tills 1 år efter avslut av avtal med kund
Kund Namn
Företagets kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Supportärende/ beställning av tjänst Ärendeuppgifter
Kontaktuppgifter
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot kund Tills 1 år efter avslut av avtal med kund
Leverantör Namn
Företagets kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Kommunikation i rollen Kontaktuppgifter Fullgöra era kontraktuella åtaganden gentemot Clarendo Tills 1 år efter avslut av avtal med leverantör

* Innehåller de personuppgifter som kunden har valt att skriva

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Om du har klagomål vad gäller Clarendos behandling av dina personuppgifter så har du rätt att inge klagomål till Tillsynsmyndigheten.

Du kontaktar oss enklast via info@clarendo.se

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss