ISO 9001:s historia 

av Catrine Nord,

Starten för ISO 9001 

ISO 9001 är en internationellt erkänd standard för kvalitetsledningssystem. Första gången den publicerades var 1987 av International Organization for Standardization (ISO), vilket är ett nätverk för nationella standardiseringsinstitut från över 160 länder. Sveriges nationella standardiseringsorgan, SIS, är medlem i denna internationella ISO organisation. 
Genom åren har det gjorts flera revideringar av standarden. På så sätt har den förbättrats och uppdaterats för att möta nya utmaningar och behov i olika branscher. ISO 9001:s historia är en spännande resa värt att känna till.
Standarden är utformad för att hjälpa organisationer att förbättra sin effektivitet, produktivitet och kundnöjdhet. Det innebär att den fokuserar på processinställningen till kvalitetsledning. Detta görs genom att man betonar vikten av att förstå och kontrollera de processer som utgör en organisations verksamhet.  
Nedan följer de mest fascinerande och viktiga aspekterna
av ISO 9001:s historia.


ISO 9001:s historia

Revideringar

Liksom bilden ovan visar, kan man se att ISO 9001 har genomgått fyra stycken revideringar av kvalitetsstandarden sedan första utgåvan. Det innebär att ISO-standarderna genomgår regelbundna översyner för att säkerställa att de fortfarande motsvarar det aktuella läget. På så sätt säkerställer man att standardens krav är relevanta för organisationer med olika förhållanden. Dessa översyner sker vanligtvis vart femte till sjätte år och leder till en uppdatering av standarden. Den periodiska översynen av ISO 9001, är en viktig process för att säkerställa att den följer medmarknadens och företagens utveckling.

 • 1987 – Standarden publicerades för första gången
 • 1994 – Första revideringen, vilket var en liten revidering med ett fåtal mindre justeringar. Mest förtydliganden.
 • 2000 – Större revidering. Under 2000-talet gick ISO 9001 igenom en stor revidering, med lanseringen av ISO 9001:2000-versionen. Då introducerades en mer processbaserad metodik, vilket skiftade fokus från att bara uppfylla kraven, till att förbättra kundnöjdhet. Nu bildades en ny struktur på standarden, med processorienterad inriktning. Det blev också ökat fokus på kundbehov och kontinuerliga förbättringar.
 • 2008 – Liten revidering. Förtydliganden av kraven. Bättre definition av processerna. Ökad betoning på förebyggande åtgärder.
 • 2015 – Största revideringen. Den senaste versionen, ISO 9001:2015, publicerades 2015 och innehåller nya krav relaterade till riskbaserat tänkande och ledarskapsengagemang. Det innebär att den versionen också är den mest omfattande hittills. Genom att den fokuserar på att integrera kvalitetsledningssystemet med organisationens övergripande affärsstrategi, betonar man även vikten av att engagera alla medarbetare i kvalitetsarbetet. En annan viktig uppdatering i denna version är ett större fokus på processorientering och kundfokus, vilket innebär att det lades det till nya krav på riskhantering och ledarskap. Ytterligare en viktig uppdatering av standarden är, kontinuerliga förbättringar, inom kvalitetsledningssystem. På så sätt blev uppdateringarna en viktig drivkraft bakom standardens globala acceptans och popularitet. Dessutom blev det ett mer integrerat synsätt av flera standarder.
ISO 9001 historia

För att ta del av mer detaljerad information om ISO 9001, läs mer här.

Global spridning 

En annan intressant aspekt av standardens historia är just dess globala spridning. ISO 9001 har blivit en av de mest allmänt accepterade standarderna för kvalitetsledningssystem över hela världen. Det innebär att det idag finns miljontals organisationer som är certifierade enligt standarden. ISO 9001 används runt om i världen, inom ett stort antal olika branscher. Ledningssystemet är en globalt erkänd symbol för kvalitet och tillförlitlighet. Resultatet av det är att standarden fortsätter att spela en viktig roll för att hjälpa organisationer att förbättra sina prestationer och möta kundernas förväntningar. 


Läs vidare om ISO och vad en certifiering är här!

ISO 9001 historia

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att ISO 9001:2015 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som används av företag över hela världen. Den ger riktlinjer för hur organisationer kan strukturera och hantera sina processer för att säkerställa att de levererar produkter och tjänster av högsta kvalitet till sina kunder. 

ISO 9001:s historia är en berättelse om dess ständiga utveckling och förbättring, med sin första utgåva 1987. Från dess tidiga dagar som en enkel standard, till dess nuvarande ställning som en av de mest allmänt accepterade standarderna i världen, har ISO 9001 fortsatt att utvecklas för att möta behoven hos organisationer runt om i världen.
ISO 9001:2015 har spelat en viktig roll i att driva fram kvalitetsförbättringar i företag över hela världen. Standarden fortsätter att utvecklas och uppdateras för att möta nya utmaningar och behov, vilket säkerställer att den fortsätter att vara en viktig referenspunkt för kvalitetsledningssystem i framtiden. 

Vill du se till att ditt företag levererar produkter och tjänster av högsta kvalitet till dina kunder? Då är ISO 9001:2015 den standarden som du behöver. Med riktlinjer för strukturering och hantering av processer kommer din organisation att säkerställa att alla aspekter av kvalitetsledning hanteras på ett effektivt och systematiskt sätt.  

Kontakta oss idag för att få mer information om hur ISO 9001 kan hjälpa ditt företag att nå nya höjder av kvalitetsledning och prestation. 

Catrine Nord

10+ års erfarenhet av ISO

catrine.nord@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Välkommen till Clarendo-bloggen

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord,

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord,

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord,