Vad är ISO certifiering?

av Gunilla Thai, 07 september 2021

Har du funderat på att ISO certifiera ditt företag? Har du fått i uppgift att kolla upp vad ISO är? Eller har ni kanske ett krav att ni ska ha ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 i en kommande upphandling? Det finns många oklarheter kring vad ISO är och vad det innebär att vara ISO certifierade. I detta inlägg ska jag försöka reda ut några av de frågor som kan förekomma i ISO sammanhang.


Vad är ISO?

ISO står för International Organization for Standardization. ISO består av över 160 nationella standardiseringsorgan där bland annat Sveriges nationella standardiseringsorgan, SIS, är medlem. Organisationen arbetar med att skapa och utveckla internationella standarder för branscher över hela världen. En ISO standard innehåller ett antal krav som företag ska uppfylla. Dessa krav består av aktiviteter och procedurer som ska tillämpas i verksamheten. Standardens krav bildar tillsammans ett ledningssystem som strävar efter att göra företag effektivare, säkrare och bättre.  

Vad är ISO certifiering?

Den mest förekommande standarden är ISO 9001 för kvalitetsledningssystem med fokus på ökad kvalitet på produkter, tjänster och system. ISO hjälper även företag att skapa ett systematiskt miljöarbete och därigenom minska sin miljöpåverkan med standarden ISO 14001 för miljöledningssystem, att öka säkerheten på arbetsplatser genom ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem samt att öka informationssäkerheten på företag genom ISO 27001 för informationssäkerhetsledningssystem.

Vad innebär en ISO certifiering?

Det finns olika anledningar till att företag väljer att arbeta enligt de internationella standardernas principer. Vissa företag har ISO som kundkrav eller som krav i offentliga upphandlingar, andra som ett resultat av avsaknaden av struktur och effektivitet. 

ISO certifikatet utfärdas av ackrediterade certifieringsorgan efter en godkänd ISO revision, eller extern revision som det också kallas, där efterlevnaden av standardkraven utvärderas. Ett ISO certifikat är giltigt i tre år, men ISO revisioner genomförs i regel årsvis för att säkerställa fortsatt efterlevnad av kraven. Efter en treårsperiod genomförs en förnyelserevision och ett uppdaterat certifikat utfärdas. Om företaget brister i uppfyllelsen av ISO standardens krav kan revisorn utfärda så kallade avvikelser. Dessa måste hanteras och åtgärdas för att företaget ska kunna vara fortsatt certifierade, annars förlorar de sitt ISO certifikat. Med detta tillvägagångssätt bidrar revisionerna till att företagen ständigt förbättrar sitt arbetssätt.

Med ett ISO certifikat har företag bevis på att deras produkter, tjänster och/eller system uppfyller kraven i standarden. I förlängningen visar certifikatet på att företaget värdesätter och strävar efter att skapa ordning, struktur och systematik. En ISO certifiering betyder alltså att företaget har tillämpat kraven och arbetar enligt vad som anses som bäst praxis i den verksamma branschen. Detta skapar i sin tur förtroende hos kunder.

Varför ska man ha ett ledningssystem enligt ISO standarder?

Att ISO certifiera sig är frivilligt, så varför väljer företag att vara certifierade? Det finns en del fördelar som kommer med en certifiering. Det går bland annat att effektivisera sin verksamhet med hjälp av ett ledningssystem enligt ISO standarder. ISO bidrar till ordning, struktur och systematik som säkerställer att inget viktigt faller mellan stolarna. Detta skapar inte bara förtroende hos kunder utan det skapar också konkurrensfördelar gentemot andra företag. Företag får konkurrensfördelarna på både den nationella och den internationella marknaden till följd av att ISO standarderna är tillämpliga i hela världen. Slutligen är det allt vanligare att det ställs krav på kvalitets- eller miljöledningssystem i offentliga upphandlingar. Med ett ISO certifikat enligt ISO 9001 och/eller ISO 14001 visar ni att ni har dessa delar på plats, vilket underlättar vid upphandlingsförfarandet.

En ISO certifiering är inte en engångsföreteelse med en tydlig början och slut, utan det är ett kontinuerligt arbete som bidrar till att företag ständigt utvecklas och förbättras. ISO kan ha olika betydelser för företag, men något som de har gemensamt är strävan efter att effektivisera, strukturera och skapa konkurrenskraft.

Nu hoppas jag att några av de oklarheter som uppstod när du fick uppgiften att kolla upp vad ISO är har klarnat. Men detta är bara början av din resa mot att förstå och utnyttja fördelarna med ISO-certifiering.

I vår nästa blogg, ”ISO certifiering – det du behöver veta”, kommer vi att gräva ännu djupare och förklara mer om ISO certifiering. Där kommer vi att dela med oss av värdefulla insikter och tips.

Om du redan har bestämt dig och är redo att ta nästa steg mot en ISO-certifiering, tveka inte att kontakta oss på Clarendo. Vi är här för att guida dig genom processen och säkerställa att den blir smidig och framgångsrik för din verksamhet.

Framtiden är ljus, och vi ser fram emot att hjälpa dig att uppnå dina ISO-mål. Tack för att du följde med oss hittills, och vi ser fram emot att höra från dig!

Gunilla Thai

ISO-konsult med stor erfarenhet

gunilla.thai@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  Vad är ISO?

  av Catrine Nord, 10 juli 2024

  Vad är Ledningens Genomgång?

  av Catrine Nord, 08 juli 2024

  De sju principerna för framgång genom ISO 9001

  av Catrine Nord, 13 juni 2024

  Checklista - Jämför ISO-Leverantörer

  av Catrine Nord, 15 april 2024

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord, 25 mars 2024

  Ledningssystem – Vad har du som VD att vinna?

  av Catrine Nord, 25 oktober 2023

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord, 10 oktober 2023

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord, 22 september 2023

  ISO certifiering - det du behöver veta

  av Catrine Nord, 05 september 2023